zkušené věštkyně
jsou online
online_img online_img
 

Všeobecné podmínky služby SMS CHAT

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SMS CHAT je chatová služba na bázi prémiových SMS (PR SMS), ve které uživatelé komunikují s operátory prostřednictvím mobilních telefonů.

Podmínky a průběh SMS CHATU (dále jen Služby) upravují tyto Všeobecné podmínky, které jsou zveřejněny na internetové adrese www.smsvestba.cz s názvem Všeobecné podmínky služby SMS CHAT.

II. PROVOZOVATEL SMS CHAT

Provozovatelem a technickým realizátorem služby je společnost Topic Press s.r.o., IČ: 483 94 084. Infolinka: 556 772 772 (Po-Pá, 9-15 hod.), Fax: 556 772 288, info@topicpress.cz.

III. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Používat službu mohou jen fyzické osoby starší 18 let. (Dále jen uživatel).

Distribuce obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, je zakázána; zejména není dovoleno šířit obsah, který je xenofobní, rasistický, nebo nese pornografický charakter. Porušení tohoto ustanovení opravňuje Provozovatele k okamžitému blokování uživatele.

Uživatel (Fyzická osoba) se zapojuje do komunikace zasláním SMS zprávy se správným klíčovým slovem na správné zkrácené číslo. Aktuální zadání tzv. klíčové slovo, zkrácené SMS číslo, cena za účast, jsou zveřejněny na webových stránkách.

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Uživatel služby SMS CHAT souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat. V případě důvodného podezření z porušení pravidel služby má Provozovatel služby právo výlučně na základě vlastního uvážení vyloučit účastníka ze Služby.

Uživatel se tímto zavazuje odškodnit Provozovatele v plném rozsahu a to v případě, že prokazatelně poruší své povinnosti, které pro něj vyplývají z těchto Všeobecných podmínek a to v plném rozsahu vzniklé škody nebo oprávněného nároku třetí strany. Uživatel je povinen k úhradě všech nákladů vzniklých z použití služby. Za jednání třetích osob, účastníků služby nebo osob jinak se podílejících na Službě, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby byla služba široce dostupná. Vzhledem k technickým aspektům internetu a mobilního spojení apod, na které nemá Provozovatel žádný vliv, může dojít k technické závadě, za což Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel ani technický realizátor služby neodpovídají za jakékoliv poruchy elektronicko-komunikační, internetu, softwarové a hardwarové chyby, přerušení telefonického spojení, neschopnost telefonického spojení, výpadky dodávek elektrické energie a ani jiné podobné příčiny omezující telefonickou, elektronickou a jinou komunikaci.

Provozovatel ani technický realizátor služby neodpovídají a nenesou žádnou odpovědnost za:

  • škody, které vzniknou v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými uživatelem;
  • za jednání třetích osob, uživatele služby nebo osob jinak se podílejících na službě;
  • za obsah zpráv, protože není technicky a ani jinak možné kontrolovat jejich obsah;
  • za vymazání obsahu nebo uživatelských dat;
  • nedostupnost online platformy;
  • zpoždění v přenosu dat.

Pokud uživatel podá stížnost na službu a okolnosti to umožňují, stížnost bude posouzena okamžitě. V ostatních případech Provozovatel o stížnosti rozhoduje do 30 pracovních dnů od jejího doručení. Taková stížnost musí být doručena nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení služby na adresu Provozovatele služby, nebo prostřednictvím emailu na adresu: reklamace@smsvestba.cz s označením „Stížnost na službu SMS CHAT“. Ze stížnosti musí být zřejmé kdo ji podává, komu je určena, k jakému datu a času služby se váže, z jakého telefonního čísla se uživatel zúčastnil, čeho se týká a čeho se stěžovatel domáhá.

Uživateli, kterému nebyla služba poskytnuta z důvodu pochybení na straně Uživatele, viz Podmínky poskytování služby (například špatně uvedené klíčové slovo, využití služby osobou mladší 18 let apod.), Provozovatel nehradí žádné náklady, které mu vznikly v souvislosti s používáním služby.

Rozhodnutí Provozovatele týkající se jakýchkoli stížností uživatelů je konečné.

V. OSOBNÍ ÚDAJE

Zasláním SMS zprávy vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů a zároveň občasným zasíláním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora služby. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky služby, jakož i právo službu přerušit nebo zrušit. V případě jakýchkoliv sporných otázkách služby a její organizace, je relevantní a konečné rozhodnutí Provozovatele bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání nebo dohody s účastníkem, resp. osobou zmocněnou na jednání jménem účastníka.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti od 1.1.2019.